Hymnen index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Alfabetische index:
ܡܚܘܝܢܐ ܐܠܦܒܝܛܝܐ

ܐ

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܝܺܕ

ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ ܠܰܢ

ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ

ܐܰܘܕܳܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܐܶܙܰܠܬ ܡܰܪܝܰܡ

ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ

ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܻܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ

ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ

ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ

ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܝ̈ܢ

ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ

ܐܶܬ̣ܒܰܩܺܝܬ̣ ܘܰܐܚܕܰܢܝ̱ ܬܶܗܪܳܐ

ܐܶܬܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱


ܒ

ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܦܰܢܛܝܺܩܘܣܛܝ̣

ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܘܕ

ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܿܬ

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܢܰܢ

ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ

ܒܰܪܟ̣ܡܳܪܝ̱ ܒܕܶܚܠܬ̣ܳܐ

ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ

ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܝܒܶܗ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ


ܓ

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ


ܕ

ܕܰܘܝܺܕ ܐܶܬ̣ܢܰܒܺܝ

ܕܟ̣ܺܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ

ܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܕܢܰܚܘ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܢܰܗܝܪܳܐ


ܗ

ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ

ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ


ܘ

ܙ

ܚ

ܚܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ


ܛ

ܛܳܝܣܳܢ ܘܐܳܬ̣ܝܳܢ

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦܪܰܬ̣

ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

ܛܥܶܢ ܥܺܝܪܐ ܣܒܰܪܬܗ


ܝ

ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ

ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܣܶܬܳܪܶܗ


ܟ

ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܝܰܘܣܶܦ

ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܨܠܽܘܬ̣ܳܐ

ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܓܕܺܝ̈ܠܺܝܢ

ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܚܙܳܬ̣ܶܗ ܠܡܳܪܰܢ

ܟܶܦܢܶܬ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ


ܠ

ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܳܪܳܐ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ

ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ ܐܰܒܳܐ

ܠܳܟ݂ ܬܶܒܪܽܘܟ

ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ

ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܝܰܗܒ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ


ܡ

ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ

ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐ ܗ̱ܝ

ܡܳܐ ܫܒܺܝܚܰܬܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܢ

ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ

ܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬ̣ܳܐ

ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬ̣ܳܐ

ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ̣ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ̣ܢܰܚܰܡ


ܢ

ܢܚܶܬ̣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ

ܢܦܰܠܘ̱ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ

ܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܬ̣ܟܰܫܰܦ

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ

ܢܶܩܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̣

ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ


ܣ

ܣܳܓܕܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒܳܐ

ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܬܶܐܦܪܳܣܟܳܡܶܢ


ܥ

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ

ܥܰܠ ܒܶܝܬ̣ ܕܺܝܢܳܐ

ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ


ܦ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝܺܚܳܐ

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܥܳܟ


ܨ

ܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ

ܨܠܽܘܬ̣ܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ


ܩ

ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫ ܩܥܰܘ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ

ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ

ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܠܗܳܐ

ܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐܕܳܡ


ܪ

ܪܰܒ ܗܽܘ ܝܰܘܡܶܗ

ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܚܬܰܬ

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ


ܫ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܠܬ̣ܳܐ ܐܰܠܗܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐ

ܫܠܺܝ̣ـ̈ܚܶܐ ܓ̣ܒܰܝ̈ܳܐ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱

ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܙܰܡܢܽܘܗ̱ܝ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ

ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ


ܬ

ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܐܺܝܠ

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ

ܬܰܘ ܢܺܐܡܰܪ ܛܽܘܒܶܝܗ̇

ܬܰܘ ܢܥܰܕܥܶܕ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܐܰܚܰܝ̈ܢ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܫܳܘܝܰܬ̣

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ـܕܶܐ

ܬܠܳܬ̣ܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܚܙܺܝܬ̣

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ