Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Sogdinan laslibo:
ܩܠܐ ܣܓܕܝܢܢ ܠܨܠܝܒܐ

Wij vereren het kruis waarin verlossing kwam voor onze zielen. En samen met de dief zeggen wij: "O Christus, denk aan ons wanneer U komt."

ܣܳܓܕܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢܰܢ: ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܶܬ̣ܕܰܟ̣ܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬ̣ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀


Sogdinan laslibo dbe hu furqono lnafshothan.

U 'am gayoso omrinan: Mshiho ethdagrayn mo dothe at.


← Terug